CÔNG TY TNHH TM - DV S.T.E.C

Máy đo Pol ADS 435 chuyên dụng cho ngành mía đường

Model: bellingham + stanley

Tình trạng: Còn hàng

Thiết bị đặc biệt đo được chỉ số phân cực ( POL) , phục vụ ngành mía đường .

Bảo hành: 03 năm

Giá bán: Liên hệ

Hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây!

Hotline 0913727678
Email

 

Khoaûng ño ñöôøng ( ISS ) -225 Z ñeán + 225  Z

Ñoä phaân giaõi : 0.01 / 0.001 Z  

Ñoä chính xaùc  : ± 0.03 Z treân oáng chuaån vaø maãu thöïc .

Cheá ñoä truy caäp menu baèng password ñeå baûo veä heä thoáng maùy

Thang đo vaø phöông phaùp ngöôøi duøng ñònh nghóa cho ñoä tinh khieát , goùc quay , ñoä nghòch chuyeån , noàng ñoä .

Töï ñoäng buø tröø nhieät ñoä :Buø tröø theo ñöôøng (ICUMSA) , theo thaïch anh hay theo ngöôøi söû duïng .

Maøn hình hieån thò LCD vôùi caùc thoâng soá : Goùc phaân cöïc (ñoä A)  , Ñoä Z , Nhieät ñoä.

Thôøi gian ñoïc maåu : 4 – 30 giaây

Nhieät ñoä laøm vieäc : 5 – 40oC

Ñöôøng kính chuøm saùng : 4 mm .

Ñoä truyeàn quang : 0.0 – 0.3 OD .

Giao dieän : 2xRS232 , 1 coång parallel.

Ñoä aåm moâi tröôøng : < 90% .

Nguoàn aùnh saùng : LED vôùi boä loïc , tuoåi thoï treân 100.000 giôø  .

Böôùc soùng : 589.3 nm .

Maøn hình : LCD , ñoä phaân giaûi 240x120 pixel , coù ñeøn neàn .

Voû maùy : laøm baèng nhöïa vaø boït bieån tyû troïng thaáp (choáng acid,hoaù chaát )

Ñoä daøi oáng lôùn nhaát : 220 mm .

Côõ oáng nhoû nhaát : 5 mm .

Ñieän nguoàn cung caáp : 100 - 240V / 50—60 Hz , 40 mA .

Ñònh daïng in : 24 coät/ CSV cho LIMS

Deã daøng calib zero/span : choïn baát kyø giaù trò mong muoán .

Ñoïc nhieàu giaù trò , tính trung bình theo tieâu chuaån  : USP/EP/BP/JP .

Hoã trôï nhieàu ngoân ngöõ : Phaùp , Ñöùc , Anh , Taây Ban Nha .

Löu tröõ 700 giaù trò .

Yeâu caàu thieát bò : phuø hôïp ISO/IEC guide 22 , EN 45014 CE Low Voltage Directive 72/23/EEC , EMC Directive 89/336/EEC .

Khoái löôïng : 10.5 Kg .

Ñoùng goùi : 14 Kg , 70x45x29 cm

 

Copyright @ 2018 by Công ty TNHH TM - DV S.T.E.C | Design by TSM