CÔNG TY TNHH TM - DV S.T.E.C

Máy đo chỉ số Brix dùng cho ngành mía đường RFM 340M

Model: bellingham + stanley

Tình trạng: Còn hàng

Thiết bị đặc biệt đo được chỉ số đường khử và Sodium , phục vụ ngành mía đường .

Bảo hành: 03 năm

Giá bán: Liên hệ

Hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây!

Hotline 0913727678
Email

Đo chỉ số Brix , Đường khử , Sodium và các chỉ tiêu khác .

KHUÙC XAÏ KEÁ TÖÏ ÑOÄNG (REFRACTOMETER)

Maùy hiệu : Bellingham&Stanley do Anh SX

Model : RFM 340 M ñöôïc SX naêm 2018 – 2019

Thang ño : 0 – 100 % brix

                    1.32—1.58 RI (+/-0.00002)

Ñoä phaân giaõi : 0.001 ( RI: 0.000001)

Ñoä chính xaùc : ±0.01 brix ôû thang ño ( 0 – 20)%

                          ±0.03 brix ôû thang ño (20 – 100)%

Khaû naêng laëp laïi (Reproducibility): +/-0.004 (RI: 0.000005)

Thang ño khaùc : Treân 20 thang ño ñöôïc laäp trình töø thang ño chuaån . Ngoaøi ra ngöôøi söû duïng coù theå duøng caùc phöông phaùp khaùc ñeå caøi ñaët rieâng cho mình thoâng qua phaàn meàm chuyeân duïng theo maùy .

Cheá ñoä töï ñoâng buø tröø nhieät ñoä : ICUMSA , AG . SC , NC .

Cheá ñoä buø nhieät theo dung dòch chuaån : Sucrose(5 – 80 ñoä C) , AG fluid( 5 – 40 ñoä C)

Thôøi gian ño maãu : Thaáp nhaát laø 4 giaây

Nhieät ñoä ño maãu : 0 ñoä C hoaëc 10°C -- 80°C ,töï ñoäng laøm laïnh maåu baèng coâng ngheä hieän ñaïi Peltier

Ñoä chính xaùc cuûa ñaàu ño nhieät ñoä : ±0.03°C

Ñoä oån ñònh nhieät ñoä maãu : ±0.02°C

Giao dieän : 3 USB , RS232 , 1 coång maïng .

Nguoàn saùng ño maãu : LED phaùt quang , tuoåi thoï treân 100.000 giôø .

Böôùc soùng : 589 nm .

Laêng kính ñaët maåu ño ñöôïc laøm baèng Shaphire nhaân taïo coù ñoä beàn cao choáng traày xöôùt . Ñöôøng kính 12 mm

Ñóa laêng kính ñöôïc laøm baèng theùp khoâng ró coù ñöôøng kính lôùn (85 mm) deã daøng veä sinh vaø thao taùc khi ño .

Hieäu chuaån maùy veà Zero baèng nöôùc caát .

Hieäu chuaån maùy ñeán giaù trò baát kyø theo giaù trò cuûa dung dòch chuaån AG fluid.

Cheá ñoä truy caäp menu baèng password ñeå baûo veä heä thoáng maùy .

Thaân maùy ñöôïc cheá taïo baèng vaät lieäu boït bieån ñaët bieät coù theå chòu löïc cao khi va ñaäp , coù tính khaùng Acid , dung moâi vaø hoùa chaát aên moøn .

Boä nhôù löu ñöôïc 8000 keát quaû ño.

Ñieän nguoàn cung caáp : 100---240V / 50—60 Hz

Troïng löôïng maùy : 5.4 kg

Úng dụng cho ngành mía đường và thực phẩm giãi khát .

Copyright @ 2018 by Công ty TNHH TM - DV S.T.E.C | Design by TSM