CÔNG TY TNHH TM - DV S.T.E.C

Máy đo chỉ số Brix dùng cho ngành mía đường model RFM 340 T , màn hình cảm ứng điện dung .

Model:

Tình trạng: Còn hàng

Thiết bị đặc biệt đo được chỉ số đường khử và Sodium , phục vụ ngành mía đường .

Bảo hành: 3 Năm

Giá bán: Liên hệ

Hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây!

Hotline 0913727678
Email

Thiết bị đặc biệt đo được chỉ số đường khử và Sodium , phục vụ ngành mía đường .

KHUÙC XAÏ KEÁ TÖÏ ÑOÄNG (REFRACTOMETER)

Hieäu : Bellingham + Stanley ---ANH SX

Model: RFM   340-T ,

code : 19-40 ,

Model ñöôïc SX naêm 2018

Maøn hình maøu caûm öùng ñieän dung Touch Green

Thang ño : 0 – 100 % brix , 1.32—1.58 RI

Ñoä phaân giaõi : 0.01 hoaëc 0.001

Ñoä chính xaùc : ±0.01 brix ,( 0 – 20)%

Ñoä phaân giaûi : ±0.03 brix ,(20 – 100)%

Khaû naêng laëp laïi (Reproducibility): +/-0.004

Töï ñoäng buø tröø nhieät ñoä : ICUMSA , AG , do ngöôøi duøng ñònh nghóa hay khoâng coù .

Thôøi gian ño maãu : thaáp nhaát laø 4s

Nhieät ñoä ño maãu : 0 ñoä C hoaëc 10°C -- 80°C ,töï ñoäng laøm laïnh maø khoâng caàn beå ñieàu nhieät

Ñoä chính xaùc cuûa ñaàu ño nhieät ñoä : ±0.03°C

Ñoä oån ñònh nhieät ñoä maãu : ±0.02°C

Coù chöùc naêng ño Ñöôøng Khöû ( Invert Sugar )

Giao dieän : 3 USB , RS232 , 1 coång maïng .

Ñoä aåm hoaït ñoäng maùy : <90% RH

Laêng kính : laøm baèng sapphire nhaân taïo , ñöôøng kính khu vöïc laáy maãu laø 12 mm .

Ñóa laêng kính : caïn , baèngtheùp khoâng ræ , ñöôøng kính 85 mm .

Nguoàn saùng ño maãu : LED phaùt quang , tuoåi thoï treân 100.000 giôø .

Böôùc soùng : 589 nm .

Ñieàu khieån nhieät ñoä : Peltier .

Cheá ñoä truy caäp menu baèng password ñeå baûo veä heä thoáng maùy

Voû maùy : laøm baèng nhöïa vaø boït bieån tyû troïng thaáp (choáng acid,hoaù chaát )

Ñieän nguoàn cung caáp : 100---240V / 50—60 Hz , 50 mA .

Ñònh daïng in : 24 coät/ CSV cho LIMS

Chænh ñònh phöông phaùp ñoïc : ñôn giaûn hay coù giôùi haïn .

Baûo veä truy nhaäp menu baèng maät maõ .

Kieåm tra oån ñònh nhieät ñoä : thoâng minh , khoâng kieån tra hay treã .

Calib zero/span : ñieàu chænh ñeán baát cöù giaù trò naøo

Buø tröø nhieät ñoä nöôùc calib : coù theå tuy chænh

Kieåm tra chaát löôïng giaù trò ñoïc ñöôïc.

Thôøi gian ñoïc : 4 giaây

Boä nhôù löu 700 keát quaû ño

Troïng löôïng maùy : 5.4 kg

Copyright @ 2018 by Công ty TNHH TM - DV S.T.E.C | Design by TSM